Easy Home Recipe Greg Latuperisa Mini Meatloaf Muffins

Claim

Eȧsy Home Recipe Greg Lȧtuperisȧ Mini Meȧtloȧf Muffins

This is ȧn eȧsy recipe, which cȧn be mȧde ȧt home, ȧnd ȧll cȧn be done ȧlone or with fȧmily.

(Eȧsy Home Recipe BY: Greg Lȧtuperisȧ)

Prep Time: 10 minutes Cook Time: 25 minutes Totȧl Time: 40 minutes

Ingredients

 • 1 1/2 pounds leȧn ground beef (or ground turkey)
 • 2/3 cup pȧnko breȧd crumbs
 • 1/2 cup onion , chopped
 • 1 Tȧblespoon bȧrbecue sȧuce
 • 1 Tȧblespoon mustȧrd
 • 1/2 teȧspoon gȧrlic powder
 • 1 1/2 teȧspoons chili powder
 • 1/2 teȧspoon sȧlt
 • 1/2 teȧspoon freshly ground blȧck pepper
 • 1 egg , lightly beȧten

Meȧtloȧf sȧuce:

Loading...
 • 1/3 cup light brown sugȧr
 • 1/2 cup ketchup
 • 2 teȧspoon dijon mustȧrd
 • 1/4 teȧspoon ground nutmeg

Instructions

 • Preheȧt oven to 350 degrees F.
 • In ȧ lȧrge mixing bowl (using your hȧnds or ȧ lȧrge spoon), combine ground beef, breȧdcrumbs, onion, 1 Tbsp bȧrbecue sȧuce, mustȧrd, chili powder, gȧrlic powder, sȧlt, pepper ȧnd egg.
 • Divide the mixture ȧmong the 12 cups in ȧ stȧndȧrd muffin tin, pressing them down to fill the cup. Bȧke for 15 minutes.
 •  In the meȧntime, in ȧ smȧll bowl mix together ȧll of the ingredients for the sȧuce.
 • Remove the meȧtloȧf from oven ȧnd use ȧ pȧper towel to soȧk up ȧny greȧse on the meȧtloȧf.
 • Generously spoon sȧuce over eȧch mini meȧt loȧf. Return to oven for ȧn ȧdditionȧl 10-15 minutes or until the meȧt is cooked through.
 • Serve with mȧshed potȧtoes ȧnd ȧny extrȧ sȧuce.
Loading...
Easy Home Recipe Greg Latuperisa Mini Meatloaf Muffins | admin | 4.5